Pretraga
Hrvatski

Uvjeti korištenja

UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA VIRTUAL MARKETPLACE PLATFORME

Platforma Virtual Marketplace pruža interaktivnu online uslugu putem internetskih stranica na domeni biofood.com.hr, md.biofood.com.hr i eu4bcc.webstore2go.com. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane krajnjih korisnika.

Korištenjem i pristupom na ovim internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i da su u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.

Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki) na mjestima gdje iste kao takve postoje.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te TERA TEHNOPOLIS d.o.o. ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Virtual Marketplace platforma ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža platforma Virtual Marketplace.

Platforma Virtual Marketplace pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Platforma Virtual Marketplace ovlaštena je prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Platforma Virtual Marketplace također može u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja internetskih stranica.

 

REGISTRIRANI KORISNICI (DOBAVLJAČI)

Registrirani korisnik može biti svaka pravna osoba koja je registrirana u Hrvatskoj ili Moldaviji ili se bavi poljoprivrednom djelatnošću ili obavlja dodatnu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, udruga, zadruga, s.p., j.d.o.o., d.o.o. ili bilo koja druga osoba s registriranom djelatnošću u Hrvatskoj ili Moldaviji. Ima svoje korisničko ime i lozinku, koje predstavlja osobno ili kao predstavnik tvrtke ili organizacije. Lozinka je tajna i poznata je samo korisniku. Korisnik je dužan pružiti vjerodostojne podatke i zaštitu podataka da bi u njegovo ime postupao samo on ili osoba ovlaštena djelovati u njegovo ime. Registrirani korisnik obvezuje se isporučiti proizvod koji predstavlja i prodaje na platformi Virtual Marketplace u roku koji se naziva „rok isporuke”.

 

KUPAC

Kupac može biti fizička ili pravna osoba prema informacijama navedenim u trenutku registracije ili narudžbe.

 

PODRŠKA

Narudžbe od ulaska u kupnju regulirane su algoritmom koji provodi cijeli proces trgovanja.

 

NARUDŽBE

Kupoprodajni ugovor između prodavatelja proizvoda koji prodaje svoje proizvode putem platforme Virtual Marketplace i kupca definira se zasebno i izvan platforme Virtual Marketplace, kao i u konačnici način plaćanja, podaci o kupnji, izdavanje računa i sl.

 

CIJENE

Sve cijene uključuju PDV, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Cijene vrijede u trenutku sklapanja ugovora i nemaju unaprijed određenu valjanost.

 

PROIZVODI

Prodavatelji na platformi imaju dodatnu mogućnost označiti svoje proizvode, kao npr. eko proizvodi koji imaju valjani ekološki certifikat, bio proizvodi koji su proizvedeni prema načelima ekološke poljoprivrede, ali nemaju valjani certifikat i dr.

 

POVLAČENJE, POVRAT ROBE, POVRAT NOVCA i ISPORUKA

Definira se zasebno između prodavatelja i kupca izvan platforme Virtual Marketplace.

 

PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Platforma Virtual Marketplace zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na internet stranicama te ćemo Vas o tome obavijestiti putem e-pošte. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 

RAČUNALNA OPREMA

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica platforme Virtual Marketplace te sve s tim povezane troškove. Platforma Virtual Marketplace nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Ove internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, videozapise, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi, logotipi) te drugi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama isključivo su pravo društva TERA TEHNOPOLIS d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja društva TERA TEHNOPOLIS d.o.o. strogo je zabranjeno. Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja.

Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja društva TERA TEHNOPOLIS d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i u osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.

Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Platforma Virtual Marketplace ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

 

NADZOR

Platforma Virtual Marketplace ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama da bi se osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke TERA TEHNOPOLIS d.o.o., kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom.

 

NAKNADA ŠTETE

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornom tvrtku TERA TEHNOPOLIS d.o.o., vladajuće kompanije, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

 

NIŠTETNE ODREDBE

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

 

ODRICANJE OD PRAVA

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih u Uvjetima navedenih prava.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Sve sporove iz ovih Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim provođenjem u nadležnosti su suda u Osijeku, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

 

PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od dana 28. rujna 2022. godine i vrijede do opoziva od strane platforme Virtual Marketplace.